loader image

Projekt: „Optymalizacja technologii przetwarzania odpadów drewnianych impregnowanych kreozotem, z wykorzystaniem zintegrowanych metod chemiczno-biologiczno- fizycznych” zakończony

BACTREM zakończył prace badawczo – rozwojowe w ramach projektu pn: „Optymalizacja technologii przetwarzania odpadów drewnianych impregnowanych kreozotem, z wykorzystaniem zintegrowanych metod chemiczno-biologiczno- fizycznych”. Obecnie przechodzi do wdrożenia wyników prac B+R

Wcześniej BACTrem opracował i wdrożył skuteczną technologię utylizacji odpadów impregnowanych olejem krezotowym. Dzięki tej technologii prowadzona jest utylizacja m.in. podkładów kolejowych w Nasycalni Podkładów w Pludrach (woj opolskie). Obecny projekt dotyczył optymalizacji tej technologii tak aby możliwa była redukcja kosztów (zmiennych) przetworzenia tony odpadu. Celem projektu było również opracowanie taniej i nadającej się do użycia w warunkach przemysłowych metody pomiaru stężeń związków stanowiących zanieczyszczenie (wytypowanych składowych kreozotu) w różnych stadiach procesu oczyszczania w czasie rzeczywistym

Projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1778/20-00). Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 819 250,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 1 891 237,50 zł

Okres realizacji projektu
01.05.2021-31.12.2023.

O projekcie

Przez wiele lat przemysł wytwarzał produkty, nie myśląc o tym, co stanie się, gdy przestaną nadawać się do użytku. Tak było m.in. z drewnianymi podkładami kolejowymi. Z powodu impregnacji kreozotem, który w obrębie Unii Europejskiej uznany jest za bezprogowy czynnik rakotwórczy (kategoria 1B), podkłady po zdjęciu z torowisk stają się odpadem niebezpiecznym. Do niedawna takie odpady były spalane lub składowane przez wiele lat. Nie było też pomysłu na ich skuteczną utylizację tak aby wyeliminować zanieczyszczenie środowiska.

BACTrem opracował i wdrożył skuteczną technologię utylizacji odpadów impregnowanych olejem krezotowym. Dzięki tej technologii prowadzona jest utylizacja m.in. podkładów kolejowych w Nasycalni Podkładów w Pludrach (woj opolskie). Obecny projekt dotyczy optymalizacji tej technologii tak aby możliwa była redukcja kosztów (zmiennych) przetworzenia tony odpadu.

Celem projektu jest również opracowanie taniej i nadającej się do użycia w warunkach przemysłowych metody pomiaru stężeń związków stanowiących zanieczyszczenie (wytypowanych składowych kreozotu) w różnych stadiach procesu oczyszczania w czasie rzeczywistym.